Joomla4 beta2发布

 Joomla官方于2020-06-20日正式发布Joomla4的beta2版本,距离正式发布J4版本又进了一步,对于所有关心Joomla发展的朋友来说,这是一个好消息。在此郑重提醒:...